ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

นับถอยหลัง เกาะติดผลการพิจารณาร่างพรบ.การศึกษาแห่งชาติว่าผลจะเป็นอย่างไร👀

วันที่ 11-01-2566 612
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ได้มีการยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนการสงวนความเห็นของนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภาต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวร่วมจัดทำโดยสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย
เนื้อหาภายในมีใจความสำคัญที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการศึกษาของผู้พิการ โดยกล่าวไว้ว่า
“เพียงแต่มีถ้อยคำสำคัญที่จะคุ้มครองสิทธิทางการศึกษาของคนพิการได้ชัดเจนและครอบคลุมยิ่งกว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้แก่ “เข้าถึงสิทธิ” “เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” “จัดให้มีระบบบริการสนับสนุนหรือการอำนวยความสะดวกที่สมเหตุสมผลขึ้นเป็นการเฉพาะในสถานศึกษา” และ “หรือสนับสนุนให้มีสถานศึกษาเฉพาะก็ได้” เป็นต้น” แต่ทว่าเนื้อหาสำคัญบางส่วนในข้อเสนอร่างพรบ.ดังกล่าวกลับถูกปฏิเสธจากคณะกรรมาธิการวิสามัญ รัฐสภาออกไปก่อนที่จะถูกนำมาพิจารณาภายในที่ประชุมรัฐสภาในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2566
อย่างไรก็ตาม ในการประชุมรัฐสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะมีผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเสียงโหวตของสส.และสว.ที่เห็นชอบกับข้อเสนอของสภาคนพิการก็เป็นได้

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา