ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร

วันที่ 08-07-2565 2267
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร
ประกาศสำนักงานเขตจตุจักร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร
ตำแหน่งที่รับสมัคร : อาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักร 6 อัตรา
การกำหนดอัตราค่าจ้าง : โดยเบิกจ่ายตามคุณวุฒิการศึกษา ตามอัตราเงินเดือนขั้นต่ำของบัญชีเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติทั่วไป : คนพิการที่จะสมัครเข้าคัดเลือกจะต้องมี
– บัตรคนพิการ
– สัญชาติไทย
– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
– ไม่เป็นโรคดังต่อไปนี้
โรคเรื้อนในระยะติดต่อ
วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการ
ติดยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฎอาการเด่นชัด หรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
– ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกพักงานจากรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น
– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
– ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
วิธีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ การทดสอบปฏิบัติงาน และประเมินบุคคลจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือวิธีการอื่นๆ เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน เป็นต้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร
– ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่สมัคร ขนาด 3 x 5 ซ.ม. จำนวน 1 รูป
– บัตรประจำตัวประชาชน
– บัตรประจำตัวคนพิการ
– ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
– หลักฐานอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตจตุจักร
กำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ประกาศผลสอบคัดเลือกในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตจตุจักร
วิธีการสอบคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ ทดสอบการใช้คอมพิวเตอร์ และประเมินบุคคลจากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
ผู้สอบผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจ้างเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามลำดับที่ของประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก โดยให้มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตจตุจักรในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ชั้น 3 สำนักงานเขตจตุจักร
—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา