ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

โครงการสมัชชาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “การผลักดันสิทธิคนพิการไปสู่นโยบายรัฐบาลด้วยพลังแห่งความรู้

วันที่ 26-07-2566 754
โครงการสมัชชาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 “การผลักดันสิทธิคนพิการไปสู่นโยบายรัฐบาลด้วยพลังแห่งความรู้

เมื่อวันที่ 22 – 24 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเอ็ม บูทีค รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ทางสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการสมัชชาคนพิการแห่งชาติและประชุมสามัญใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในหัวข้อ “การผลักดันสิทธิคนพิการไปสู่นโยบาย รัฐบาลด้วยพลังความรู้” สนับสนุนโดย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และในงานนี้ก็ได้มีองค์กรเครือข่ายคนพิการทั้ง 6 องค์กรเข้าร่วมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ได้แก่ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) นอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงเครือข่ายภาคีคนพิการ 77 ประเทศเข้าร่วมในงาน โดยหัวข้อในการเสวนาจะเป็นการเน้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังปัญหาของตัวแทนภาคีเครือข่ายคนพิการแต่ละจังหวัดเพื่อให้สามรรถนำองค์ความรู้มาพัฒนาให้เกิดเป็นนโยบายที่สามารถพัฒนาคุณภาพคนพิการได้อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์และครอบคุณคุณภาพชีวิตคนพิการได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา