ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

การให้บริการ “ผู้ช่วยคนพิการ”

วันที่ 25-07-2565 1022
การให้บริการ “ผู้ช่วยคนพิการ”

การให้บริการ “ผู้ช่วยคนพิการ”

ยื่นคำขอ
หน่วยรับคำขอเปิดรับคำขอมีผู้ช่วยคนพิการ จากที่คนพิการที่มีความจำเป็น (ตามแบบ ผช.1) ยื่นที่ พมจ.ทุกจังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการ กรุงเทพฯ และสาขา

ตรวจเอกสาร
– บัตรประจำตัวคนพิการ
– มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ช่วยคนพิการ
– ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1. คนพิการมีสภาพความพิการจนไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรที่สำคัญในการดำรงชีวิตด้วยตนเอง
2. คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แจ้งผล
หน่วยจัดบริการผู้ช่วยคนพิการแจ้งผลการพิจารณา

บริการผู้ช่วยคนพิการ
– จัดหาผู้ช่วยคนพิการและตารางปฏิบัติงานให้คนพิการ
– ผู้ช่วยคนพิการและคนพิการทำสัญญาร่วมกัน

ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
1. ช่วยเหลือในการปฏิบัติภารกิจในชีวิตประจำวัน
2. ช่วยให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม หรือช่วยตามความจำเป็น 7 หมวด
(ดูแลสุขภาพองค์รวม/สุขภาพทั่วไป/การเดินทาง/อาหาร โภชนาการ/กิจวัตรประจำวัน/การสื่อสาร/การช่วยเหลืออื่นๆ)

อ้างอิง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
https://drive.google.com/file/d/1oviMU7oPqiFUTLGjtn1W0xpZ0n6gHwIC/view?fbclid=IwAR2rOTK4wya3NKRkp31UJzb_gOcdlx142ordHG_YAJh-UnvxKw5m5j4zBVQ

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth
#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา