ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

วันที่ 25-07-2565 2485
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ

อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทางกฎหมายหรือจัดหา ทนายความว่าต่างแก้ต่างคดีโดยความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการ มีดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมศาลและค่าฤชาธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นตามที่กําหนดไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง หรือตามที่ศาลเรียกเก็บ ทั้งนี้ ค่าขึ้นศาลให้พิจารณาตามความเสียหาย ที่แท้จริงแต่ไม่เกินทุนทรัพย์ที่เรียกร้องสามแสนบาท เว้นแต่คณะอนุกรรมการช่วยเหลือทางกฎหมาย แก่คนพิการ จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

(2) ค่าวิชาชีพทนายความคดีละห้าพันบาท โดยแบ่งจ่ายเมื่อยื่นฟ้องหรือยื่นคําให้การแล้วกึ่งหนึ่ง และจ่ายภายหลังจากมีคําพิพากษาถึงที่สุดอีกกึ่งหน่ึง

(3) เงินเป็นหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวให้เป็นไปตามข้อบังคับของประธาน ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการเรียกประกันหรือหลักประกันในการ ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดีอาญา หรือตามที่เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นกําหนด

อ้างอิง http://web1.dep.go.th/sites/default/files/files/law/154.pdf

#dth #คนพิการ #บัตรคนพิการ #สภาคนพิการ#disabilitiesth #disabilities #disable #การฟื้นฟู#การศึกษา #สิทธิคนพิการ #ลดหย่อนภาษี #สมาคมสภาคนพิการ #ล่ามภาษามือ #สวัสดิการสังคม #กู้เงิน#สิ่งอำนวยความสะดวก #สมัครงาน #เบี้ยคนพิการ#บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ #การศึกษาฟรี#ฟูสมรรถภาพ #การแพทย์ #กฎหมาย

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา