ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ท่ีจอดรถคนพิการ

วันที่ 25-07-2565 9339
ท่ีจอดรถคนพิการ

“ท่ีจอดรถคนพิการ”

กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
ต้องจัดให้มีท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ดังต่อไปนี้

1. จำนวนท่ีจอดรถไม่เกิน 25 คัน ให้มีท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 1 คัน
2. จำนวนท่ีจอดรถตั้งแต่ 26 คัน แต่ไม่เกิน 50 คัน ให้มีท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 2 คัน
3. จํานวนท่ีจอดรถต้ังแต่ 51 คัน แต่ไม่เกิน 75 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 3 คัน
4. จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ 76 คัน แต่ไม่เกิน 100 คัน ให้มีท่ีจอดรถไม่น้อยกว่า 4 คัน
5. จํานวนที่จอดรถตั้งแต่ 101 คัน แต่ไม่เกิน 150 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 5 คัน
6. จํานวนที่จอดรถต้ังแต่ 151 คัน แต่ไม่เกิน 200 คัน ให้มีที่จอดรถไม่น้อยกว่า 6 คัน
และเพิ่มขึ้นอีก 1 คัน สําหรับท่ีจอดรถทุกจำนวนรถ 100 คันท่ีเพิ่มขึ้น เศษของ 100 คัน หากเกินกว่า 50 คัน ให้คิดเป็น 100 คัน

ท่ีจอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้จัดไว้ใกล้ทางเข้าออกอาคาร ให้มากท่ีสุด มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณ์รูปผู้พิการอยู่บนพื้นของที่จอดรถ ในลักษณะที่ติดฝั่งเส้นทางจราจรมากท่ีสุด มีความกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และมีป้ายแสดงที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ติดต้ังอยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 2 เมตร หรือติดตั้งบนผนังของช่องจอดรถ ขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร อยู่สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable #กฎกระทรวง #ทางลาด#ลิฟต์ #บันได #ห้องสุขา #ที่จอดรถคนพิการ #ที่จอดรถ #สิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการ #พื้นผิวต่างสัมผัส #สมาคมสภาคนพิการ

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา