ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

บริการล่ามภาษามือ

วันที่ 25-07-2565 1958
บริการล่ามภาษามือ

บริการล่ามภาษามือ

1. ยื่นคำขอรับบริการล่ามภาษามือ (แบบ ลม.๐๓)
2. ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาคำขอรับบริการล่ามภาษามือ
3. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับบริการ
4. ติดต่อประสานจัดหาล่ามภาษามือ
5. ล่ามไปให้บริการตามคำขอ

ประเภทบริการ
– ด้านการแพทย์
– ด้านการประกอบอาชีพ
– กล่าวโทษร้องทุกข์
– ประชุม สัมมนา
– การติดต่อหน่วยงานภาครัฐ หรือการขอรับบริการสาธารณะอื่นๆ

หลักฐาน
– สำเนาสมุดหรือบัตรประจำตัวคนพิการ และสำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน (กรณีผู้ดูแลคนพิการ)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth #disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา