ขนาดตัวอักษร แสดงผล

ข้อมูลอินโฟกราฟิก

infoGraphic

ประเภทความพิการ 7 ประเภท

วันที่ 25-07-2565 2965
ประเภทความพิการ 7 ประเภท

👨‍🦽ประเภทความพิการ 7 ประเภท 👨🏻‍🦼

📌ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 4 หมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องของบุคคลประกอบกับมีอุปสรรคด้านต่างๆ จำเป็นพิเศษ ดังนี้

1️⃣ ความพิการทางการเห็น
2️⃣ ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
3️⃣ ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
4️⃣ ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม
5️⃣ ความพิการทางสติปัญญา
6️⃣ ความพิการทางการเรียนรู้
7️⃣ ความพิการทางออทิสติก

อ้างอิง
https://www.facebook.com/photo/?fbid=276412954682393&set=a.247774164212939

—————————-
Instagram : disabilitiesth
Youtube : Disabilities Thailand
TikTok : disabilitiesth
Twitter : @disabilitiesth
#dth #คนพิการ #สภาคนพิการ #disabilitiesth#disabilities #disable

ข้อมูลอินโฟกราฟิกล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา