ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 15-01-2566 1412
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ทางสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญต่างๆที่น่าสนใจ คือ
-ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
-ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ….
-โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ สำนักงาน กสทช.
-การคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ….
-ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ….
-การเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการ
-การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ
-สมัชชาคนพิการแห่งชาติและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (จัดในปี 2566)
-การพัฒนาแผนการดำเนินงานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย (Thailand Research Institute for Empowerment of Persons with Disabilities Foundation: TRIP)

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา