ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16-01-2566 1386
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ทางสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องเพทาย ชั้น 12 โรงแรมโรงแรม เดอะ เล็คกาซี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานคณะกรรมการบริหารฯ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมก็ได้มีวาระการประชุมสำคัญต่างๆที่น่าสนใจ คือ
-การจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
-โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ สำนักงาน กสทช.
-การฟ้องศาลปกครองกรณีการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
-ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
-แผนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566-2570)
-ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ….
-การเข้าถึงการทำธุรกรรมทางการเงินสำหรับคนพิการ
-การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ (Social Enterprise: SE)
-การรับรองสมาคมส่งเสริมศักยภาพบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ปกครองบุคคลบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภท

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา