ขนาดตัวอักษร แสดงผล

สื่อประชาสัมพันธ์

News

กสทชxออทิสติกไทย ปทุมธานี

วันที่ 01-09-2565 917
กสทชxออทิสติกไทย ปทุมธานี
กสทชxออทิสติกไทยปทุมธานี
สำนักงาน กสทช ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) โครงการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับบุคคลออทิสติกและคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปทุมธานี(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี)
คุณวาสนา ปุนินานนท์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)เป็นผู้แทนสมาคม มีคณะวิทยากรจากมูลนิธิออทิสติกไทย ร่วมจัดหลักสูตร ระยะสั้น 29-30 ส.ค.2565
ขอบคุณ สำนักงาน กสทช ชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ปทุมธานี และอำเภอเมือง ปทุมธานี

สื่อประชาสัมพันธ์ล่าสุด

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สายด่วนคนพิการ

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย Disabilities Thailand

255 ห้อง 6-8 ชั้น 3 อาคารศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APCD) ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

E-mail : disabilitiesth@gmail.com

ติดตามเรา